Một số có hai chữ số nhiều hơn 36 số có được bằng cách đảo ngược các chữ số. Nếu chênh lệch giữa chữ số hàng chục và chữ số đơn vị là 4 thì số đó là bao nhiêu?


Câu trả lời 1:

Đặt số có hai chữ số là xy,

Tuy nhiên, trong hệ thống đơn vị - nó được biểu diễn dưới dạng 10 x + y

Bây giờ, theo câu hỏi, nó nhiều hơn 36 số so với số có được bằng cách đảo ngược chữ số - vì vậy ở đây chúng tôi đóng khung câu trong ngôn ngữ Toán học →

(10x + y) = 36 + (10y + x) {10y + x là số đảo ngược của số} → Phương trình 1

Ngoài ra, x - y = 4 → Phương trình 2

Bây giờ giải 2 phương trình trên →

x - y = 4

tức là x> y, vì vậy x có thể lần lượt là 5, 6, 7, 8, 9 và y có thể là 1, 2, 3, 4, 5.

Vậy, số có hai chữ số có thể là 51, 62, 73, 84, 95


Câu trả lời 2:

để cho

0u90 \leq u \leq 9

là đơn vị và

0t90 \leq t \leq 9

là hàng chục

Số có hai chữ số nhiều hơn 36 số so với số có được bằng cách đảo ngược các chữ số.

36=(10t+u)(10u+t)36 = (10t + u) - (10u + t)

=9(tu)= 9 (t-u)

    (tu)=369=4\iff \boxed{(t-u) = \frac{36}{9} = 4}

Sau đó, phần thứ hai của câu hỏi không thêm thông tin.

Kết luận: giải pháp không phải là duy nhất và tất cả

tt

uu

thỏa mãn

t=u+4t = u + 4

,

0u90 \leq u \leq 9

,

0t90 \leq t \leq 9

, sẽ đáp ứng quy tắc:

40=04+3640 = 04 + 36

(chỉnh sửa: với tôi đây là một giải pháp chính xác:

4040

là một số có 2 chữ số và đảo ngược các số liệu của nó

04=404 = 4

(câu hỏi không yêu cầu số sau phải là số có 2 chữ số)

51=15+3651 = 15 + 36

62=26+3662 = 26 + 36

73=37+3673 = 37 + 36

84=48+3684 = 48 + 36

95=59+3695 = 59 + 36

Để hiểu tại sao đẳng thức vẫn duy trì mỗi lần: mỗi phương trình có thể thu được bằng cách thêm

1111

cho cả hai bên, tức là thêm

11

đến

dd

11

đến

uu

onbothsidesandkeepingthe36asis. on both sides and keeping the 36 as is.


Câu trả lời 3:

để cho

0u90 \leq u \leq 9

là đơn vị và

0t90 \leq t \leq 9

là hàng chục

Số có hai chữ số nhiều hơn 36 số so với số có được bằng cách đảo ngược các chữ số.

36=(10t+u)(10u+t)36 = (10t + u) - (10u + t)

=9(tu)= 9 (t-u)

    (tu)=369=4\iff \boxed{(t-u) = \frac{36}{9} = 4}

Sau đó, phần thứ hai của câu hỏi không thêm thông tin.

Kết luận: giải pháp không phải là duy nhất và tất cả

tt

uu

thỏa mãn

t=u+4t = u + 4

,

0u90 \leq u \leq 9

,

0t90 \leq t \leq 9

, sẽ đáp ứng quy tắc:

40=04+3640 = 04 + 36

(chỉnh sửa: với tôi đây là một giải pháp chính xác:

4040

là một số có 2 chữ số và đảo ngược các số liệu của nó

04=404 = 4

(câu hỏi không yêu cầu số sau phải là số có 2 chữ số)

51=15+3651 = 15 + 36

62=26+3662 = 26 + 36

73=37+3673 = 37 + 36

84=48+3684 = 48 + 36

95=59+3695 = 59 + 36

Để hiểu tại sao đẳng thức vẫn duy trì mỗi lần: mỗi phương trình có thể thu được bằng cách thêm

1111

cho cả hai bên, tức là thêm

11

đến

dd

11

đến

uu

onbothsidesandkeepingthe36asis. on both sides and keeping the 36 as is.