Cải tiến liên tục: Sự khác biệt giữa Kaizen và Đổi mới là gì?


Câu trả lời 1:

Kaizen, hoặc cải tiến liên tục, dựa trên các quy trình hiện có. Theo định nghĩa, những thay đổi nhỏ nhất quán và liên tục có thể có tác động lớn thông qua ứng dụng tích lũy của họ.

Sự đổi mới mang lại sự cải tiến thông qua các sản phẩm hoặc quy trình mới có tác động ban đầu mạnh mẽ hơn so với sự tích lũy chậm của kai chục.

Ví dụ về kaizen: chúng tôi gặp vấn đề với các thành viên trong nhóm có thể xác định vị trí các khuôn cần thiết để chạy công việc. Số phần được đóng dấu ở một bên của khuôn, nhưng tùy thuộc vào cách khuôn được đặt trong giá, họ không thể luôn nhìn thấy nó mà không phải di chuyển khuôn xung quanh. Điều này đã trở thành một vấn đề thời gian và công thái học. Để thực hiện quy trình này, chúng tôi đã sửa đổi các hướng dẫn công việc được tiêu chuẩn hóa để hướng dẫn thành viên trong nhóm loại bỏ khuôn để đảm bảo số phần hướng ra ngoài để lần sau cần khuôn, sẽ dễ dàng xác định vị trí hơn.

Ví dụ đổi mới: Một năm sau, một hệ thống thu hồi khuôn tự động đã được phát triển. Mỗi khuôn được gán một vị trí giá đỡ, và robot sẽ đi và lấy bất kỳ khuôn nào nó đọc được từ quá trình quét mã vạch trên thẻ công việc sắp tới.


Câu trả lời 2:

Đổi mới là viết tắt của việc tạo ra giá trị mới. Nó không giới hạn bản thân trên các kết quả gia tăng, đáng kể hoặc tiến hóa. Kaizen là một hình thức của ý tưởng cho những cải tiến liên tục. Các cải tiến cũng phải tăng giá trị do đó KAIZEN là một hình thức đổi mới. Như tư duy thiết kế, đồng sáng tạo, TRIZ, đổi mới mở, bạn đặt tên cho nó.


Câu trả lời 3:

Đổi mới là viết tắt của việc tạo ra giá trị mới. Nó không giới hạn bản thân trên các kết quả gia tăng, đáng kể hoặc tiến hóa. Kaizen là một hình thức của ý tưởng cho những cải tiến liên tục. Các cải tiến cũng phải tăng giá trị do đó KAIZEN là một hình thức đổi mới. Như tư duy thiết kế, đồng sáng tạo, TRIZ, đổi mới mở, bạn đặt tên cho nó.