Liệu phân tích và giải thích có nghĩa là điều tương tự hay không trong thuật ngữ đọc học thuật và thuật ngữ viết học thuật? Nếu không, sự khác biệt giữa phân tích và giải thích trong thuật ngữ đọc học thuật là gì?


Câu trả lời 1:

Không, phân tích và giải thích không có nghĩa là điều tương tự. Phân tích đến trước khi giải thích.

Để phân tích là -

  1. Để tách (một thực thể vật chất hoặc trừu tượng) thành các bộ phận hoặc thành phần cấu thành; xác định các yếu tố hoặc tính năng thiết yếu của (trái ngược với tổng hợp).
  • Ví dụ: Để phân tích một đối số.

2. Để kiểm tra phê bình, đưa ra các yếu tố cần thiết hoặc đưa ra bản chất của.

  • Ví dụ: Để phân tích một bài thơ. Dictionary.com - Từ điển trực tuyến yêu thích của thế giới!

Để giải thích có nghĩa là nói những gì bạn nghĩ một cái gì đó có nghĩa.

  • Để đạt được một giải thích là một quá trình. Một người đọc phải làm như sau - Người đọc nên quan tâm đến những gì văn bản nói và phục hồi nó. Người đọc có thể mô tả những gì văn bản làm. Ví dụ, nó có cung cấp các ví dụ không? Tranh cãi? Khiếu nại để thông cảm? Làm cho một sự tương phản để làm rõ một điểm? Người đọc sau đó có thể suy ra toàn bộ ý nghĩa của văn bản, dựa trên phân tích trước đó. Www.criticalreading.com của Dan Kurland - Các chiến lược để đọc và viết quan trọng

TÓM TẮT: Để phân tích là chia một vật liệu thành các phần. Nó bao gồm việc khôi phục lại những gì văn bản nói và những gì nó làm. Phần cuối cùng của quá trình là để giải thích. Đó là đưa ra suy luận của bạn từ công việc của bạn để phá vỡ các tài liệu. Giải thích, do đó, đến sau khi phân tích.


Câu trả lời 2:

Giải thích có một ý nghĩa cho thấy rằng đó là một dự án về việc đưa lên hoặc vào một ý tưởng giống như trò chơi quay vòng của bác sĩ. Nó giống như một sự diễn đạt sai khi trích dẫn trực tiếp sẽ phù hợp và khách quan.

Để phân tích là xác định ý nghĩa khách quan của dữ liệu. Nó sẽ liên quan đến việc nghiên cứu các yếu tố của bất kỳ dữ liệu và so sánh ý nghĩa khách quan.


Câu trả lời 3:

Phân tích và giải thích có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong một môi trường học thuật, nhưng các từ không đồng nghĩa. Phân tích mang một ý nghĩa khoa học; giải thích một sáng tạo hơn. Nếu tôi lấy một hóa chất mới và chưa biết và phân tách thành các thành phần của nó (phân tích), tôi đang ghi lại kết quả. Sau đó, nếu tôi đưa ra giả thuyết rằng chất mới đến từ bên ngoài khu vực của không gian được biết và khám phá, tôi đã giải thích dữ liệu.


Câu trả lời 4:

Đây là suy đoán của tôi ở câu trả lời đúng.

Phân tích có nghĩa là để kiểm tra tinh thần hoặc khám phá trí tuệ.

Giải thích tiếng Việt có nghĩa là để giải thích hoặc làm cho một cái gì đó rõ ràng cho một người không hiểu.

Một người có trách nhiệm phân tích trước khi người đó giải thích. Bạn khám phá một cách trí tuệ, ví dụ, một đoạn Kinh thánh trước khi bạn cố gắng diễn giải hoặc giải thích nó cho người khác.