Vốn chủ sở hữu và biện pháp khắc phục: sự khác biệt giữa estoppel hứa hẹn, làm giàu bất công và thương lượng tử là gì?


Câu trả lời 1:

Hai người này đã được bảo hiểm. Promissory Estoppel có tính chất hợp đồng gần như đòi hỏi bên bị thương thay đổi vị trí của họ với sự bất lợi của họ dựa trên một lời hứa.

Làm giàu bất công là khá tự giải thích. Chỉ cần trả những gì bạn nợ và tiếp tục với cuộc sống của bạn.

Bằng khen lượng tử thường phát huy tác dụng khi khách hàng thay đổi chuyên gia được thuê trên cơ sở cụ thể hoặc dự phòng. Chúng tôi cho rằng khoản bồi thường phải tương xứng với nỗ lực đã bỏ ra. Điều này có thể đặt ra một vấn đề rõ ràng vì nhiều người làm việc trong các điều khoản này giữ hồ sơ kém.