Làm thế nào để chúng ta tính toán sự khác biệt thời gian giữa hai quốc gia?


Câu trả lời 1:

Nó được tính bằng cách lấy kinh độ làm tham chiếu. Trái đất có 360 đường tưởng tượng được gọi là kinh độ hoặc kinh tuyến chạy dọc giữa các cực. Mỗi kinh độ này được gọi là một mức độ. ... Thời gian giữa mỗi độ dài (mỗi độ) là 4 phút. Vì vậy, nếu là 12 giờ trưa tại Greenwich (0 độ), thì sẽ là 12:04 tối ở kinh tuyến 1 độ, v.v.


Câu trả lời 2:

Trái đất có 360 đường tưởng tượng được gọi là kinh độ hoặc kinh tuyến chạy dọc giữa các cực. Mỗi kinh độ này được gọi là một mức độ. Kinh độ 0 độ đi qua Greenwich, gần London, được coi là tiêu chuẩn và thời gian của tất cả các múi giờ khác được tính toán tương ứng. Chênh lệch thời gian giữa mỗi kinh độ (mỗi độ) là 4 phút. Vì vậy, nếu là 12 giờ trưa tại Greenwich (0 độ), thì sẽ là 12:04 tối ở kinh tuyến 1 độ, v.v. Ở Ấn Độ, kinh tuyến tiêu chuẩn là 82 độ rưỡi. Vì vậy, chênh lệch múi giờ giữa Greenwich và Ấn Độ là 82,5 x 4, là 330 phút (5 giờ 30 phút)


Câu trả lời 3:

Đúng.

Sự khác biệt về thời gian không phụ thuộc vào biên giới quốc gia mà phụ thuộc vào số lượng kinh độ giữa hai nơi. Hoa Kỳ có ba múi giờ trong khi Nga có tới chín múi giờ.

Sự khác biệt thời gian là một khái niệm địa lý hoàn toàn. Độ trễ thời gian giữa hai quốc gia hoặc bên trong một quốc gia cụ thể chỉ phụ thuộc vào sự lan truyền địa lý giữa hai địa điểm (nhất định).


Câu trả lời 4:

Đúng.

Sự khác biệt về thời gian không phụ thuộc vào biên giới quốc gia mà phụ thuộc vào số lượng kinh độ giữa hai nơi. Hoa Kỳ có ba múi giờ trong khi Nga có tới chín múi giờ.

Sự khác biệt thời gian là một khái niệm địa lý hoàn toàn. Độ trễ thời gian giữa hai quốc gia hoặc bên trong một quốc gia cụ thể chỉ phụ thuộc vào sự lan truyền địa lý giữa hai địa điểm (nhất định).


Câu trả lời 5:

Đúng.

Sự khác biệt về thời gian không phụ thuộc vào biên giới quốc gia mà phụ thuộc vào số lượng kinh độ giữa hai nơi. Hoa Kỳ có ba múi giờ trong khi Nga có tới chín múi giờ.

Sự khác biệt thời gian là một khái niệm địa lý hoàn toàn. Độ trễ thời gian giữa hai quốc gia hoặc bên trong một quốc gia cụ thể chỉ phụ thuộc vào sự lan truyền địa lý giữa hai địa điểm (nhất định).


Câu trả lời 6:

Đúng.

Sự khác biệt về thời gian không phụ thuộc vào biên giới quốc gia mà phụ thuộc vào số lượng kinh độ giữa hai nơi. Hoa Kỳ có ba múi giờ trong khi Nga có tới chín múi giờ.

Sự khác biệt thời gian là một khái niệm địa lý hoàn toàn. Độ trễ thời gian giữa hai quốc gia hoặc bên trong một quốc gia cụ thể chỉ phụ thuộc vào sự lan truyền địa lý giữa hai địa điểm (nhất định).


Câu trả lời 7:

Đúng.

Sự khác biệt về thời gian không phụ thuộc vào biên giới quốc gia mà phụ thuộc vào số lượng kinh độ giữa hai nơi. Hoa Kỳ có ba múi giờ trong khi Nga có tới chín múi giờ.

Sự khác biệt thời gian là một khái niệm địa lý hoàn toàn. Độ trễ thời gian giữa hai quốc gia hoặc bên trong một quốc gia cụ thể chỉ phụ thuộc vào sự lan truyền địa lý giữa hai địa điểm (nhất định).