Trong tiếp thị CPA, sự khác biệt giữa chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng (CPL) và chi phí cho mỗi hành động (CPA) là gì?


Câu trả lời 1:

Tôi sẽ đưa ra giả định rằng chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng sẽ là một cuộc điều tra cá nhân đủ điều kiện, đặc biệt về Dịch vụ. Các ấn phẩm hoặc trang web sẽ gửi cho bạn một danh sách các cá nhân này. Những cá nhân này đã thực hiện một bộ hành động cụ thể để khiến họ hoàn thành biểu mẫu hoặc gửi yêu cầu. Chi phí cho mỗi hành động có thể tương đương với lượt xem trang hoặc nhấp chuột hoặc có thể được xác định là một sự tiến triển thông qua một loạt các trang. Nó phụ thuộc vào cách các cửa hàng trong câu hỏi định nghĩa chúng.